Mapa_SG V17 – historia zmian

17.24.04.3

 • Zmiana znaczenia przycisku dla rzędnej dolnej podczas wstawiania punktu określonej wysokości SUPS. Po jego wybraniu, analogicznie jak po wybraniu przycisku dla rzędnej górnej, wskazać można ATRYBUT, TEXT lub MTEXT, przy czym w przypadku gdy wybrany będzie atrybut (numer) punktu roboczego pobrana zostanie jego wysokość, a nie wartość atrybutu
 • Uzupełniono etykiety dla obiektów GESUT projektowanych
 • Zmiana prezentacji graficznej obiektu SUPW (właz) po edycji atrybutu kształt urządzenia (GKU)

17.24.04.2

 • Poprawione usuwanie enklawy (wnętrza) z obiektu podczas edycji
 • Korekta programu dla środowiska GstarCAD x64 (usunięty problem kopiowania obiektów)

17.24.04.1

 • Poprawiona edycja tytułów raportów
 • Korekta prezentacji schodów po imporcie z pliku w formacie GML

17.24.03.1

 • Poprawiona edycja rzędnej obiektu (GESUT) podczas modyfikacji – obiekt archiwalny pozostaje bez zmian

17.24.02.3

 • Zmiana definicji rzędnej obiektu (SUPS) – justyfikacja rzędnej
 • Przywrócenie obiektu archiwalnego, po skasowaniu atrybutu koniecZycia (DTK)

17.24.02.1

 • Poprawione szerokości przewodów uzbrojenia podziemnego w przypadkach gdy dla zobrazowania została użyta MULTILINIA (CAD)

17.24.01.1

 • Uzupełniono polecenia tworzące skarpy, po wybraniu opcji Obiekt – nastąpi zmiana kodu i typu punktu roboczego na wierzchołkach
 • Usunięty problem przenoszenia obiektu OTBB do archiwum
 • W oknie właściwości obiektu, po wybraniu przycisku Nowa geometria z opcją Obiekt, program zaproponuje usunięcie z rysunku element określający geometrię
 • Zmieniony sposób prezentacji punktu załamania granicy dla rodzaju stabilizacji = 6, szczegół terenowy I grupy dokładnościowej

17.23.12.3

 • Poprawiony import z pliku GML obiektu OTDO w środowisku GstarCAD
 • Nowa wersja zestawienia urządzeń związanych z siecią uzbrojenia podziemnego

17.23.12.2

 • Odblokowany atrybut ksztaltUrzadzenia dla obiektu komora i właz, niezależnie od jego geometrii

17.23.12.1

 • Poprawiona cecha „rodzaj linii” po edycji obiektu projektowanego na istniejący (GESUT)
 • Poprawiony eksport do pliku w formacie RTF z okna „Porównanie punktów załamania granic”
 • W przypadku dodania relacji do punktu wysokości (GESUT), kolor punktu zostaje zmieniony  i dostosowany do rodzaju sieci
 • Polecenie GODLO – po wskazaniu punktu zostają wygenerowane wektory zakresu arkusza

17.23.11.1

 • Nowa wersja polecenia WYKPG – punkty załamania granic. Dodano możliwość wyboru punktów dotyczących wyłącznie wskazanych działek. Dołączono również możliwość dodania do tabeli numerów działek, które zostały odszukane wg współrzędnych punktu
 • Zoptymalizowane działanie polecenia MASKAPOPR

17.23.10.5

 • Program dostosowany do środowiska Bricscad V24

17.23.10.3

 • Nowe polecenie WYKZMDZI – wykaz zmian dotyczących działki. Polecenie dostępne również w oknie właściwości działki
 • Dostosowano obroty niektórych obiektów do innych systemów, po zastosowaniu plików w formacie GML
 • Tymczasowo zrezygnowano z atrybutu <tekst> w pliku GML
 • Poprawiony import obiektów typu multipunkt

17.23.10.1

 • Poprawiony kolor rzędnych, stosownie do rodzaju sieci podczas kreślenia komory podziemnej SUPK

17.23.09.1

 • Program dostosowany do środowiska GstarCAD 2024 x64
 • Zmieniona precyzja zapisu współrzędnych podczas eksportu obiektów do pliku w formacie GML – obecnie 8 cyfr znaczących

17.23.08.3

 • Poprawione szerokości polilinii dla obiektów z grupy OT_Inne
 • Poprawiony import i eksport wnętrz poligonów (Interior)

17.23.08.2

 • Poprawiony import punktów roboczych. Ustawienie typu punktu zależnie od kodu
 • Uzupełniona geometria obiektu OTWI o typ punkt

17.23.08.1

 • Nowe polecenie KONOBK – koniec życia obiektu. Przeniesienie na warstwę archiwalną
 • Poprawiony eksport obiektu słupa SUPP (słup kratowy) do pliku w formacie GML
 • Zmieniona zasada kodowania punktu roboczego dla obiektu SUPS (punkt określonej wysokości). W przypadku gdy punkt posiada kod określony, to nie zostaje zmieniony

17.23.07.5

 • Poprawiony zapis klasoużytków do pliku w formacie GML

17.23.07.4

 • W oknie właściwości obiektu, w przypadku gdy edycji poddana jest działka (EGDE) wyświetlana jest suma powierzchni klasoużytków. Jeżeli zaznaczona jest opcja Pełna kontrola atrybutów a suma powierzchni klasoużytków różna jest od powierzchni ewidencyjnej, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat
 • Poprawione filtrowanie obiektów podczas eksportu od pliku w formacie GML
 • Dodany pasek narzędzi Ogrodzenia (OTOO, OTOB, OTOF)

17.23.07.3

 • Nowe formularze do tworzenia karty budynku oraz wykazu zmian dotyczącego budynku
 • Poprawiona edycja punktu granicznego

17.23.07.2

 • Nowe polecenie PLOD – Zamiana podkreśleń na odnośniki w blokach SUPS* (GESUT – punkt określonej wysokości)

17.23.07.1

 • Poprawione wartości atrybutu DTE – polecenia DZIEL i POLACZ
 • W oknie Właściwości obiektu, zakładka Geometria, po wybraniu przycisku Dodaj geometrię, dla obiektów typu poligon, wprowadzono możliwość dodania enklawy w geometrii tzw. wyspy

17.23.06.2

 • Dostosowanie programu do najnowszych schematów aplikacyjnych. Etykieta w pliku w formacie GML posiada atrybut TEKST, którego wartość może różnić się od opisanych schematów w rozporządzeniach. Istnieje możliwość wyboru wartości etykiety obiektu
 • Polecenie EGAD (lub EGADR) dodaje do rysunku adres nieruchomości
 • Program wstawia domyślnie etykietę w przypadku jej błędnej geometrii zapisanej w pliku w formacie GML – import z programu Geo-Info
 • Po zakończeniu importu punktów roboczych z pliku dodano komunikat o ilości wczytanych lub zmodyfikowanych punktów
 • Zmodyfikowane polecenie REDAKCJA – dotyczy etykiet punktów roboczych, pikiet wysokościowych i punktów granicznych

17.23.06.1

 • GESUT – poprawiona etykieta przewodu podziemnego nieczynnego – błąd występował podczas importu z pliku GML
 • Atrybuty działki ewidencyjnej (EGDE) zostały uzupełnione o obligatoryjny atrybut klasoużytek z możliwością jego edycji (również dodanie, usuwanie). Atrybut jest importowany i eksportowany do pliku w formacie GML
 • Zmodyfikowane okno Informacja o obiekcie

17.23.05.3

 • Skorygowana procedura przenoszenia budynku w budowie do archiwum (OTBB)
 • Dostosowane polecenie KARTA (przewodu) do szablonu „KartaRejestruPrzewodu_GK-1.xls”
 • W oknie Punkty załamania granic aktywny jest przycisk Kolizja punktów. Po wybraniu opcji Istniejący / Archiwalny, program wyświetli różnice atrybutów oraz współrzędnych pomiędzy punktami granicznymi. Możliwość drukowania zestawienia oraz eksportu do Excel’a

17.23.04.3

 • Zmodyfikowane okna dialogowe Informacja o obiekcie oraz Właściwości obiektu poprzez obsługę klawiszy ENTER i ESC. Po zamknięciu  okien i naciśnięciu klawisza ENTER lub SPACJA polecenie jest ponawiane
 • Poprawiony wybór zakresu w oknie Punkty załamania granic
 • Zwiększony zakres długości nazwy punktu w oknie Punkty załamania granic
 • Dwuklik na bieżącym rekordzie, w oknie Punkty załamania granic uruchamia edycję punktu. W przypadku gdy jest to obiekt archiwalny będzie to okno informacja o obiekcie – bez możliwości edycji
 • Dodane atrybuty poziom i rodzaj nawierzchni dla obiektów OTKC oraz OTKG (nie występują w Rozporządzeniu BDOT)
 • Poprawiona etykieta obiektu SUPW podczas importu z pliku GML – Gstarcad 32 bitowy
 • Poprawiony eksport obiektu OTDN jako poligon

17.23.04.2

 • Nowe polecenie WKT_ZAKRES –tworzy zamkniętą polilinię (również multilinię) z pliku w formacie WKT
 • Zmiany w wykresie profilu podłużnego teksty, spadki)
 • Zmodyfikowane polecenia PWIE i WSWIE – nie pobierają obiektów archiwalnych do edycji

17.23.04.1

 • Program dostosowany do środowiska GstarCAD 2023 x64

17.23.03.3

 • Poprawiony wybór obiektów do pliku w formacie GML – filtrowanie obiektów

17.23.03.2

 • Poprawione polecenia z usług GUGiK – odpowiednio GEO_DZI, GEO_BUD,  GEO_OBR, GEO_GMI, GEO_POW, GEO_WOJ

17.23.03.1

 • Komora podziemna (SUPK), jak obiekt powierzchniowy, uzupełniona o obiekt przykrywający
 • Dodano 6 nowych poleceń wczytujących działkę, budynek, obręb, gminę, powiat i województwo z usług GUGiK – odpowiednio GEO_DZI, GEO_BUD,  GEO_OBR, GEO_GMI, GEO_POW, GEO_WOJ – obiekty generowane są na odrębnych warstwach

17.23.02.4

 • Uzupełniony eksport wiaty (OTDA) do pliku w formacie GML
 • Poprawione rysowanie sieci o średnicy większej niż 1.5 mm wyrażonej w skali mapy

17.23.02.3

 • Dodany przycisk Nowe obiekty lub modyfikowane. Po określeniu daty modyfikacji, zostanie wypełniona odpowiednia lista warunkowa. Listę tą można następnie zapisać i wykorzystać, również w poleceniu ZESTAWO
 • Uzupełniona prezentacja budynku w budowie (OTBB) po modyfikacji geometrii

17.23.02.2

 • Skorygowany typ geometrii obiektu OTOB oraz OTOF podczas eksportu do pliku w formacie GML (MultiCurve)

17.23.02.1

 • Skorygowany typ geometrii obiektu OTOO podczas eksportu do pliku w formacie GML (MultiCurve)

17.23.01.1

 • Import obiektów w formacie GML został uzupełniony o relacje budynków i działek ewidencyjnych do adresu nieruchomości. W przypadku gdy obiekt nie posiada prezentacji graficznej, nie jest wyświetlany w rysunku. Edycja jego położenia możliwa jest w oknie Wykaz obiektów (polecenie ZESTAWO) oraz Właściwości obiektu, zakładka Relacje (dla obiektu EGBU lub EGDE)
 • W przypadku edycji obiektów EGBU lub EGDE, w zakładce Relacje, w sekcji Adresy dodano przycisk Zmiana współrzędnych adresu. Będzie on widoczny po ustaleniu bieżącego rekordu w tabeli Adresy. Po wskazaniu nowych współrzędnych, punkt adresowy będzie widoczny. Jego prezentacja graficzna będzie zapisana do pliku w formacie GML
 • Import obiektów z pliku w formacie GML dostosowany do obiektów zapisanych przez TurboEwid

17.22.12.1

 • Poprawiony błąd w nagłówku pliku GML
 • Edycja obiektu zabezpieczony przed wprowadzeniem błędnego formatu daty w atrybutach

17.22.11.3

 • Program został dostosowany do środowiska Bricscad V23

17.22.11.2

 • Poprawione polecenie MODSKA, po zmianie geometrii
 • Poprawione polecenia USWIE, WSWIE, PWIE modyfikujące skarpy (OTRU, OTKR)
 • Opracowany podręcznik dla wersji V17
 • Poprawione funkcjonowanie filtrów w oknach z tabelą punktów, obiektów itp.
 • Program dostosowany do środowiska GstarCAD 2022 x64

17.22.09.3

 • Transformacja rysunków pomiędzy układami została uzupełniona o zmianę współrzędnych polilinii kierunkowych oraz początku i końca góry skarpy
 • Uruchomione programy importu i eksportu obiektów do formatu ShapeFile (polecenia: IMPSHP, EKSSHP). Opracowane zostały dwa pliki inicjujące, dostosowane do nowych przepisów;
  • Eksport Mapa_SG V17 Do ShapeFile.ini
  • Import ShapeFile Do Mapa_SG V17.ini

17.22.09.1

 • Nowe wersje importu i eksportu do plików w formacie GML
 • Program dostosowany do prac w środowisku GstarCAD 2022 x64

17.22.08.1

 • Nowe wersje poleceń: GENWSU, GENWSP – wysokości obrócone do odcinków polilinii
 • Dodane polecenie GENSUPS – generowanie rzędnych na przewodach sieci uzbrojenia podziemnego. Możliwe jest przy tym określenie minimalnej odległości pomiędzy wstawianymi rzędnymi
 • Polecenia USWIE, PWIE oraz DZIEL można stosować do obiektów prezentowanych poprze multilinię, np. EGBT, OTKY, OTDN. W tym przypadku należy wskazać multilinię w pobliżu wymaganego wierzchołka

17.22.07.3

 • Skorygowane polecenia kreślące i modyfikujące skarpy
 • Uruchomione i dostosowane polecenie WYKWYS – wykaz rzędnych

17.22.07.2

 • Poprawione wyświetlanie numerów punktów roboczych dla geometrii obiektu
 • Poprawione wyszukiwanie punktów w określonym poligonie – dotyczy środowiska GstarCAD
 • W oknie Eksport obiektów do formatu GML dodano zestaw narzędzi służących do wyboru obiektów selekcjonowanych poprzez wartości atrybutów. Zasada działania analogiczna jest do funkcjonalności w oknie Wybór obiektów. Możliwe jest zapisanie indywidualnej konfiguracji

17.22.07.1

 • Skorygowane polecenie EATR ( edycja wielu obiektów) poprzez dostosowanie atrybutów zawierających datę i czas
 • Wprowadzona możliwość równoczesnego definiowania rzędnych dla niektórych obiektów bazy GESUT

17.22.06.1

 • Polecenia WSWIE, USWIE oraz PWIE zostały dostosowane do edycji obiektów złożonych, takich jak: OTKS, OTZZ, OTRK, SUEO, SUEM, EGBJ i inne

17.22.05.3

 • Aktualne ustawienia źródła danych i numer operatu (dawny KERG), wyświetlane są w lewym, dolnym rogu ekranu graficznego (zmienna systemowa MODEMACRO)
 • Poprawione generowanie punktów wysokościowych podczas importu punktów roboczych
 • Podczas importu obiektów z pliku GML, generowane są obiekty przykrywające do punktów określonej wysokości (GES_Rzedna) na przewodach sieci
 • Dostosowana procedura tworząca kartę studzienki

17.22.05.1

 • Dostosowane polecenia edycji (DZIEL, POLACZ) do sieci napowietrznych
 • Poprawione generowanie skarp z pliku GML

17.22.04.4

 • Uruchomione polecenie PRECWYS
 • Zmiana prezentacji graficznej sieci napowietrznych. Sieci napowietrzne opracowane w poprzednich wersjach V17 zostaną automatycznie dostosowane do nowej prezentacji
 • Wycofane polecenie MANNAP
 • Nowe polecenie PWIE – określenie nowych współrzędnych punktu wstawienia symbolu lub wierzchołka obiektu – z kopią obiektu na warstwie archiwalnej; dotyczy obiektów importowanych z pliku GML
 • Poprawiona modyfikacja skarp i sieci napowietrznych po edycji geometrii; polecenia PWIE, WSWIE, USWIE

17.22.04.3

 • Poprawiony eksport do obiektów do pliku w formacie GML – eksportowane multilinie i multipoligony

17.22.04.2

 • Uruchomione polecenie KOD_RYS
 • Poprawione polecenia GENWSU, GENWSP – nie jest wyświetlane okno właściwości obiektu – atrybuty pobierane z ogólnych wartości
 • Zmodyfikowane polecenie COKNO. Wyodrębniony rysunek można zapisać w dowolnym folderze i dowolną nazwą
 • Poprawiony eksport wybranych obiektów do innego rysunku z okna Wykaz obiektów – polecenie ZESTAWO

17.22.04.1

 • W oknie Właściwości obiektu, zakładka Geometria, dodane przyciski Dodaj geometrię i Usuń geometrię. Przy ich pomocy wprowadzono możliwość łączenia geometrii typu linia lub poligon w multilinię lub multipoligon
 • Dodane okno wyboru geometrii dla obiektów, których geometria reprezentowana może być przez więcej niż jeden typ
 • Program dostosowano do aktualnych schematów aplikacyjnych <!–GUGiK 04.03.2022–>

17.22.03.1

 • Program dostosowany do importu plików w formacie SWDE
 • Program dostosowany do importu i eksportu plików w formacie GML

17.21.12.2

 • Zmiana położenia symbolu OTOB (brama) i OTOF (furtka) – przyjęto „na prawo” do kierunku geometrii

17.21.12.1

 • Dostosowane polecenia do nowej wersji, m.in. KARTA, UZEST, KARTAZ, PODL
 • Edycja obiektów dla których dozwolona jest geometria multilinia lub multipoligon, w oknie Właściwości obiektu, zakładka Geometria,  dodany przycisk Dodaj wierzchołki. Po jego wybraniu dołączyć można dodatkową geometrię

17.21.11.2

 • Poprawiony instalator programu
 • Program został dostosowany do środowiska Bricscad V22

17.21.10.1

  1. Nowa wersja programu, dostosowana do treści:
  • Rozporządzenia MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  • Rozporządzenia MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
  • Rozporządzenia MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Mapa_SG V16 – historia zmian

16.21.06.1

 • W oknie Właściwości obiektu, zakładka Geometria, dodany przycisk Nowa geometria. Po jego wybraniu istnieje możliwość określenia nowej geometrii obiektu, również poprzez pobranie jej z innego obiektu
 • Nowe polecenie POWI, dostępne w menu BD_Użytkowe->Wymiarowanie. Opisuje powierzchnię zamknie tej polilinii

16.21.05.2

 • Zmiana w poleceniach ZMOP i PRZES. W przypadku gdy wybór dotyczy etykiety punktu roboczego, nowe położenie otrzyma również wyświetlony kod punktu

16.21.05.1

 • Okno Punkty załamania granic (polecenie WYPKG) uzupełniono o przycisk Wizualizacja
 • Do okna dialogowego Wyróżnienie obiektów dodano sekcję Zmienić kolor obiektu
 • Dostosowano import Punktów określonej wysokości z GML – po ostatnich zmianach w programie EWMAPA (obiekty Karto)

16.21.04.5

 • Polecenie SKAL uzupełniono o redefinicję punktów roboczych, zapewniając w ten sposób ich prawidłową definicję

16.21.04.2

 • Poprawiony eksport atrybutu „Przedstawiciel” do pliku w formacie GML

16.21.04.1

 • Zmodyfikowano standardowy styl wymiarowania w plikach szablonów DWT
 • W związku z problemem ustawienia koloru warstwy w najnowszym środowisku GstarCAD 2021, dodano pliki szablonu m.in. Mapa_SG V16 – 500 (wsystkie warstwy).dwt – w którym zdefiniowane są wszystkie warstwy
 • Poprawiony wybór punktów roboczych z dowolnej łamanej (poligon)
 • Okno punkty robocze zostało uzupełnione o przełącznik „Automatyczne odświeżanie”. Jeżeli jest włączony, zawartość okna będzie automatycznie odświeżana po użyciu narzędzi CAD, np. zmiana współrzędnych, kasowanie. Do czasu zakończenia testów, zaleca się kontrolę wizualną

16.21.03.4

 • Poprawiona etykieta obiektu EGBC03
 • Poprawione polecenie SUBP02 – komora podziemna

16.21.03.3

 • Poprawione polecenie edycyjne wierzchołków budowli podziemnych posiadających zapisane archiwum
 • Poprawiony eksport obiektu EGBS10 do pliku w formacie GML (polilinia kierunkowa)
 • Aktualizacja bazy TERYT – styczeń 2021

16.21.03.2

 • Dodana opcja Odwróć kolejność wierzchołków skarp (gdy niezgodnie z ruchem wskazówek zegara) w oknie dialogowym Eksport do formatu GML

16.21.03.1

 • Nowe polecenie WSLUK. Wstawia segment łukowy do istniejącej polilinii (obiektu liniowego). Opcjonalnie zmienia dwa segmenty liniowe w łukowe
 • Poprawiony eksport do formatu GML obiektów w budowie
 • Poprawiony eksport obiektów do formatu GML posiadających segmenty łukowe, z zaznaczoną opcją „konwersja segmentów łukowych na odcinki” – wyeliminowane powielone wierzchołki

16.21.02.3

 • Zmodyfikowane polecenia WSWIE, USWIE, POLACZ, DZIEL. Polecenia tworzą kopie obiektów jako archiwalne
 • Zmiana zapisu punktu określonej wysokości, do pliku w formacie GML Obiekt posiada tylko jeden obiekt KARTO

16.21.01.3

 • Zmiana definicji niektórych bloków, kolor „JakBlok”. W prosty sposób można zmieniać kolor symboli. Jest to istotne, aby wyróżnić obiekty archiwalne

16.21.01.2

 • Poprawione polecenie P3D w środowisku GstarCAD

16.20.12.3

 • Program tworzy i eksportuje obiekty archiwalne w przypadku edycji, po imporcie z pliku w formacie GML

16.20.12.2

 • Program został dostosowany do środowiska GstarCAD 2021– wersja 32 bitowa

16.20.11.6

 • Poprawiona funkcja wyszukiwania wartości atrybutów bloków w oknie Punkty robocze
 • Dodana funkcjonalność klawisza SPACJA w oknie Punkty robocze – jako wybór rekordu
 • Zlikwidowany obiekt o kodzie LOD. Odnośnik jest elementem tekstu
 • Dodana opcja Wiele do polecenia LOD – odnośnik. Po jej wybraniu można wskazać bloki z atrybutem – odnośnik zostanie dodany od pierwszego atrybutu do punktu wstawienia bloku

16.20.11.5

 • Program został dostosowany do środowiska Bricscad V21

16.20.11.4

 • GMLWY – Automatyczne uzupełnienie brakującego atrybutu „koniecWersjiObiektu” (DAW – data wycofania wersji) w przypadku obiektów archiwalnych, z wypełnionym atrybutem „koniecZycia” (DTK – koniec życia obiektu)
 • EDYCJAO – W przypadku uzupełnienia atrybutu DTK (koniec życia obiektu) i przeniesienie obiektu na warstwę ARCHIWALNE, automatycznie zostanie uzupełniony atrybut DAW (data wycofania wersji)

16.20.11.3

 • ZESTAWO – Do tabeli obiektów dodane pole Relacje. Nowa tabela – zapisane relacje
 • Nowe obiekty oraz ich eksport do formatu ShapeFile dla PIM i PWiK Czechowice Dziedzice

16.20.11.1

 • ZESTAWO – W tabeli wyświetlone zostają pełne nazwy atrybutów
 • EATR poprawiona edycja pola data o czas

16.20.10.1

 • Nowe polecenie PRYSNAP – przerysowanie sieci napowietrznej
 • Zmiana funkcjonalności w poleceniach WSWIE, USWIE, PPKR – po edycji następuje przerysowanie obiektu oraz zmiana atrybutu „Data modyfikacji wersji obiektu”

16.20.09.4

 • Poprawione działanie polecenia DZIEL, modyfikacja atrybutu DTW (data modyfikacji wersji obiektu)
 • Poprawione polecenie PODL – profil podłużny, wybór polilinii 3D

16.20.09.2

 • Poprawione działanie polecenia SID – nie wybiera obiektów bez identyfikatora

16.20.08.4

 • Program został dostosowany do środowiska AutoCAD 2021
 • Nowe polecenie SID – znajdź obiekt wg identyfikatora (GML – OIL)
 • W oknie Właściwości obiektu dodano zakładkę Historia. Prezentowane są tam aktualne atrybuty obiektu (aktualizowane po wybraniu przycisku Zastosuj). Po wybraniu przycisku Wczytaj z pliku GML, po prawej stronie wyświetlone zostają wartości odczytane z pliku, Wartości różniące się oznaczone zostają czerwoną czcionką
 • Dodano opcję „Wewnętrzny” (wskazanie punktu wewnątrz obszaru zamkniętego) dla poleceń tworzących obiekty powierzchniowe

16.20.08.3

 • Zmiana wyniku w poleceniu ZESTAW. W oknie Zestawienie długości i powierzchni w przypadku gdy obiekt posiada przypisany kolor „JakWarstwa”, pole kolor wyświetla kolor warstwy, również kolory RGB. Dodany przycisk eksport do Excel
 • Dodane wartość z listy wyboru stereotypu <<Voidable>> do atrybutu KOB (klasa wg PKOB) dla budynków. Umożliwiono edycję atrybutu FUZ (rodzaj wg KŚT)
 • Poprawiono wyświetlanie rzędnych po imporcie z pliku w formacie GML

16.20.06.2

 • Nowe polecenie WYKZMIAN – dostępne również w oknach Edycja właściwości obiektu oraz Informacja o obiekcie. Wykaz zmian ewidencyjnych budynku generowany alternatywnie, jako raport na drukarkę (lub format: RTF, PDF, CDS, TXT) albo skoroszyt Excel. Możliwość importu stanu dotychczasowego z pliku w formacie GML

16.20.06.1

 • Nowa wersja polecenie NWAR. Możliwe są dwa przypadki klucza wyboru nowych warstw. Albo poprzez istniejącą warstwę, albo poprzez kod obiektu
 • Import z pliku w formacie GML. Dodana opcja generowania podkreślenia do punktu określonej wysokości (SPPS01) gdy brak odnośnika
 • Nowe polecenie WIZATR. Generuje tekst wielowierszowy pod etykietą punktu załamania granicy, zawierający wartości wybranych atrybutów
 • Poprawiony import podpory (BUIB04_1a) z pliku GML

16.20.05.5

 • Poprawiony opis symbolu SUUS22 dla niezidentyfikowanej

16.20.05.1

 • Poprawione polecenie DZIEL – modyfikacja atrybutów
 • Eksport do GML poprawiony – wartość z listy wyboru stereotypu <<Voidable>> dla atrybutu DataPomiaru

16.20.04.2

 • Zmiana funkcjonalności przycisku drukowania z w tabelach, takich jak okno punkty robocze, wykaz obiektów, wykaz punktów załamania granic itp. Po wybraniu przycisku raportu (drukowania) wyświetlony zostanie podgląd z możliwością: drukowania, zapisu do jako PDF dokument, RTF dokument albo do pliku CSV lub TXT

16.20.04.1

 • Dodano słowo kluczowe Auto do listy wyboru błędu średniego położenia punktu załamania granic (mp) podczas obliczania dopuszczalnej odchyłki powierzchni działki. Wybór słowa kluczowego Auto spowoduje wybranie wartość maksymalnej z atrybutu BPP z odszukanych punktów załamania granic na wierzchołkach działki. Taki wariant znacznie wydłuża czas oczekiwania po wybraniu polecenia WYKDZ

16.20.03.5

 • Opracowane formatki szkicu polowego wczytywane za pomocą polecenia ARKPL
 • Zablokowana możliwość ponownego generowania identyfikatorów obiektów podczas eksportu do formatu GML

16.20.03.3

 • Dodany przełącznik Odległość 3D (skośna) w oknie dialogowym Czołówka – polecenie CZOL. Odległość skośna obliczana jest w przypadku wybrania polilini 3D
 • Poprawione wyświetlanie wyróżnionego obiektu w środowisku GstarCAD

16.20.02.3

 • Program został dostosowany do środowiska GstarCAD 2020 – wersja 32 bitowa
 • Wygląd programu (menu) został uzupełniony o interfejs wstążkowy

16.20.02.1

 • Dodana informacja o dopuszczalnej różnicy pola powierzchni obliczonej a polem powierzchni ujawnionej w ewidencji dla działki ewidencyjnej EGBD03. Informacja wyświetlana jest w oknie „Właściwości obiektu” (EDYCJAO) oraz w oknie „Wykaz działek” (WYKDZ)

16.20.01.2

 • Nowa wersja polecenia TRAH. Zmianę wysokości można wykonać na elementach typu TEXT lub MTEXT

16.20.01.1

 • Poprawione polecenie OPWA – opis warstwicy
 • Nowy przełącznik Zachowaj w oknie dialogowym Edycja punktu roboczego – jego włączenie oznacza zachowanie współrzędnej Z podczas wskazywania nowych współrzędnych
 • Dodany przycisk „Kopiowanie atrybutu” w oknie Punkty załamania granic
 • Dodana opcja Obiekt podczas określania wyboru punktów roboczych jako Poligon

16.19.12.2

 • Poprawione polecenie USOD. W przypadku gdy powstają dwa obiekty, tylko jeden przejmuje identyfikator
 • Korekta importu obiektów z formatu GML dotycząca atrybutu IdMatrialu

16.19.11.6

 • Import obiektów z formatu GML uzupełniony o budynek projektowany bez geometrii (zapisana w atrybucie „georeferencja”)
 • Nowe polecenie PROJNABUD – zamiana geometrii budynku projektowanego

16.19.11.4

 • Nowa wersja okna Wybór obiektów dla poleceń: ZESTAWO, EATR. GENPKR. Umożliwia ono wybór obiektów wg dowolnych atrybutów

16.19.11.3

 • Dodana etykieta do obiektów SUUS29_01 oraz SUUS29_02

16.19.11.1

 • Program został dostosowany do środowiska Bricscad V20
 • Poprawione polecenie EATR – przenoszenie obiektu na warstwę archiwalną
 • Skorygowane położenie etykiet punktu SUPS01 – import z formatu GML

16.19.10.3

 • Nowe polecenie SUPS_RZ – zamiana rzędnej RZG na RZD (lub odwrotnie) w bloku SUPS01
 • Nowe polecenie RZUKR – ukrywanie rzędnej (atrybutu)
 • Nowe polecenie RZWYS – wyświetlenie wszystkich rzędnych w bloku (atrybutów)

16.19.10.2

 • Program został dostosowany do środowiska AutoCAD 2020 – 64 bit
 • Polecenie BIEZ – dodany symbol kąta prostego
 • Uzupełniony eksport do formatu GML o obiekt EGBI17
 • Dodana opcja automatycznego ustawienia bieżącej daty modyfikacji w oknie Właściwości obiektu – po edycji dowolnego atrybutu

16.19.08.1

 • Dodana opcja Konwersja segmentów łukowych na odcinki w oknie dialogowym Eksport do formatu GML

16.19.07.6

 • Poprawiono obsługę scroll myszki w oknie Właściwości obiektu
 • Dodano przycisk Przerwij w oknie Redakcja atrybutów bloku
 • Polecenie WWYKAZ – dodano konwersję kodów do Powiatowej Bazy GESUT

16.19.07.4

 • Poprawiona wysokość tekstu dla obiektu MZSK01
 • Zmodyfikowany import obiektów z formatu GML, m.in. SUUS21

16.19.06.3

 • Uzupełniona relacja obiektu EGB_BlokBudynku z EGB_Budynek
 • Dodana metoda kreślenia budowli ziemnych, jako dowolna łamana zamknięta
 • Nowe polecenie MODSKA – umożliwia edycję wypełnienia skarp

16.19.05.4

 • Nowe polecenie GKGEN. Generowanie punktów roboczych na wskazanej polilinii lub polilinii 3D. Punkty mogą być wstawiane są  w zadanej odległości skośnej

16.19.05.2

 • Zmiana sposobie działania polecenia DZIEL. Program zaproponuje utworzenie kopii obiektu na warstwie ARCHIWALNA z wypełnieniem atrybutu koniecZycia
 • Dodano relacje punktu naturalnej powierzchni terenu RTPW01 z obiektami BDOT

16.19.05.1

 • W oknie Właściwości obiektu dodano zakładkę RELACJE. Obecnie, oprócz geometrii oraz atrybutów opisowych, wyświetlane zostają zależności (relacje) pomiędzy niektórymi obiektami. Relacje można dodawać oraz usuwać
 • Poprawione generowanie karty studzienki, komory, włazu

16.19.04.3

 • W oknie Właściwości obiektu uzupełniono niektóre pola edycyjne o listy wyboru wartości stereotypu <<Voidable>>
 • Skorygowany import i eksport obiektów do formatu GML

16.19.03.8

 • Nowa wersja polecenia DZIEL – dzielenie obiektów. W przypadku gdy dzielony obiekt posiada określony identyfikator GML, program zaproponuje przypisanie tego identyfikatora do jednego, wybranego (podzielonego)  obiektu
 • Wprowadzono do rysunku warstwę o nazwie ARCHIWALNA. W przypadku gdy w oknie Właściwości obiektu zostanie określony atrybutu „Koniec życia obiektu”, program zaproponuje przeniesienie obiektu na tą warstwę. W przypadku skasowania tego atrybutu, program zaproponuje przeniesienie obiektu z warstwy ARCHIWALNA na warstwy właściwe
 • Wprowadzono nowy przełącznik Generować obiektu archiwalne w opcjach importu obiektów z formatu GM

16.19.03.3

 • Nowa wersja okna dialogowego Właściwości obiektów
 • Korekty importu i eksportu obiektów w z plików formacie GML

16.19.03.1

 • Wprowadzono nowy przełącznik w oknie „Punkty robocze” zmieniający algorytm sortowania na nowy albo dotychczasowy
 • Nowa wersja polecenie GENPKR. Wprowadzono m.in. możliwość generowania dodatkowych punktów na segmentach łukowych
 • Skorygowany problem występujący w poleceniu KONTROLA

16.19.02.1

 • Zmiana algorytmu sortowania punktów roboczych
 • Automatyczna standaryzacja rysunku utworzonego w innych programach

16.19.01.3

 • Program został dostosowany do środowiska AutoCAD 2019 – 64 bit

16.19.01.2

 • Nowa wersja polecenia WYKWYS

16.19.01.1

 • Dołączono do programu instalacyjnego pliki zgodne z GstarCAD 2015 i 2016, utrzymując w ten sposób wsparcie dla tych środowisk
 • Opracowano inną metodę wprowadzani stylów tekstu, pracującą poprawnie również w środowisku Bricscad
 • Dostosowano polecenie WYKWYS do wymagań PODGiK w Bielsku-Białej (eksport do pliku tekstowego, punkty RTPW01, RTPW02, SUSP01)

16.18.12.4

 • Dodano relacje punktu adresowego do budynku lub działki ewidencyjnej

16.18.12.3

 • Dostosowano Bricscad w wersji 64 bitowej do nowej wersji wypełniania wzorem kreskowania
 • Dostosowano polecenie P3D do Bricscad w wersji 64 bitowej
 • Dodano dodatkowe opcje wyboru punktów w okno Punkty załamania granic, polecenie WYKPG

16.18.12.2

 • Dodano relacje obiektu trawle związanego z budynkiem do budynku (EGiB)
 • Dodano relacje włazu do komory (GESUT)
 • Eksport GML – skarpy; poprawiony powielony wierzchołek (BDOT)

16.18.11.3

 • Program został dostosowany do środowiska Bricscad V19

16.18.11.1

 • W oknie atrybuty punktu roboczego dodano pola Data utworzenia oraz Data modyfikacji
 • Poprawiona prezentacja punktu określonej wysokości – SUPS01
 • Nowa wersja dla obiektów wypełnianych  wzorem kreskowania

16.18.10.1

 • Program został dostosowany do środowiska GstarCAD 2018 – wersja 32 bitowa

16.18.09.2

 • Nowa wersja polecenia WSPOL (Wymiarowanie. -> współrzędne). Dodano okno dialogowe z opcjami

16.18.09.1

 • Skorygowano położenie etykiet bloków podczas importu obiektów z formatu GML
 • Dodano opcję generowania odwróconych skarp (zgodnych z systemem TurboEwid)
 • W oknie dialogowym Zestawienie obiektów, wyświetlanym po wywołaniu polecenia ZESTAWO, po wybraniu przycisku Przekształć dodano możliwość przekształcenia obiektów nierozpoznanych podczas importu z pliku GML
 •  

16.18.08.7

 • Poprawione skalowanie rysunku; zostają nadane odpowiednie grubości linii
 • Zunifikowany wybór kodu obiektu w różnych oknach dialogowych

16.18.08.5

 • Kolor etykiety (rzędna wysokości) punktów wysokościowych RTPW01 i RTPW02 może być definiowany przez Użytkownika. Polecenia RTPW01 i RTPW02 w opcjach oraz po wywołaniu polecenia GENWSP i GENWSU w oknie dialogowym

16.18.08.4

 • Dodany przycisk Styl punktu w oknie dialogowym PARPKR

16.18.08.2

 • Okno Punkty załamania granic (WYKPG) dodano przycisk Edycja. Edycja wywoływana jest również po podwójnym naciśnięciu przycisku myszy
 • W oknie Atrybuty obiektu zmieniono pola edycyjne dotyczące daty i czasu
 • Poprawione polecenia SUWNICA i SRX

16.18.08.1

 • Nowa wersja polecenia PARPKR. Możliwość tworzenia własnych typów punktów roboczych
 • Polecenia SP, i IDP odczytują opis (komentarz) typu punktu roboczego.
 • Poprawiony obiekt KTPL01 – usunięto atrybut Poziom
 • Poprawiony atrybut DTM – dziedzina Date
 • Poprawiony atrybut ZRD dla obiektów SUBP oraz obiektów K-1
 • Eksport działek ewidencyjnych (EGBD03) do formatu GML uzupełniono o relacje do punktów załamania granic.

16.18.06.4

 • Dziennik niwelacji technicznej – dodane odczyty pośrednie
 • Etykiety obiektów reprezentowane są poprzez tekst wielowierszowy
 • Szablony rysunków ni posiadają zdefiniowanych jednostek do skalowania wstawianych zawartości – dotychczas zdefiniowane jako milimetry

16.18.06.2

 • Nowe polecenie APROKSY – dostępne również w pasku podstawowym. W oparciu o wybrane punkty robocze przybliża, metodą najmniejszych kwadratów, linię lub okrąg

16.18.05.3

 • Uzupełniono import obiektów z plików GML o format stosowany przez program GEO-INFO
 • Opracowany nowy Arkusz ewidencyjny budynku

16.18.05.2

 • W oknie Właściwości obiektu uzupełniono niektóre pola edycyjne o listy wyboru wartości stereotypu <<Voidable>>

16.18.05.1

 • Nowe polecenie Niwelacja – oblicza lub tworzy na podstawie wybranych punktów dziennik niwelacji technicznej

16.18.04.1

 • W oknie Punky robocze dodano dwa nowe przyciski, jako przełączniki. Wybór układu współrzędnych oraz Odszukać bloki i odczytać wartości atrybutów
 • Pasek podstawowy – dodano przycisk Wektory. Wstawia do rysunku symbole wektorów pomiędzy punktem projektowanym a pomierzonym. W szczególności mogą to być dwie dowolne polilinie, posiadające taką samą liczbę wierzchołków

16.18.03.1

 • Pasek podstawowy – dodano przyciski: Punkty załamania granic, Korekta obiektów przykrywających oraz przycisku uruchamiające programy: GEOLISP, KaliBronek, Wms2cad
 • Import punktów roboczych – możliwy wybór koloru etykiety punktu roboczego
 • Polecenie STANDARD wykonuje redefinicję bloków
 • Dodano dwie konfiguracje w oknie Wykaz punktów roboczych wg kodów – polecenie WWYKAZ
 • Poprawione polecenie OBRA
 • Zweryfikowane domyślne położenie pasków narzędzi
 • Dodane specjalne obiekty zgodne z warunkami PSG Zabrze
 • Nowe polecenie EKSSHPPSG – generuje pliki w formacie ShapeFile dostosowane do warunków PSG Zabrze

Komentowanie jest wyłączone.