Mapa_SG V17 – historia zmian

17.24.02.3

 • Zmiana definicji rzędnej obiektu (SUPS) – justyfikacja rzędnej
 • Przywrócenie obiektu archiwalnego, po skasowaniu atrybutu koniecZycia (DTK)

17.24.02.1

 • Poprawione szerokości przewodów uzbrojenia podziemnego w przypadkach gdy dla zobrazowania została użyta MULTILINIA (CAD)

17.24.01.1

 • Uzupełniono polecenia tworzące skarpy, po wybraniu opcji Obiekt – nastąpi zmiana kodu i typu punktu roboczego na wierzchołkach
 • Usunięty problem przenoszenia obiektu OTBB do archiwum
 • W oknie właściwości obiektu, po wybraniu przycisku Nowa geometria z opcją Obiekt, program zaproponuje usunięcie z rysunku element określający geometrię
 • Zmieniony sposób prezentacji punktu załamania granicy dla rodzaju stabilizacji = 6, szczegół terenowy I grupy dokładnościowej

17.23.12.3

 • Poprawiony import z pliku GML obiektu OTDO w środowisku GstarCAD
 • Nowa wersja zestawienia urządzeń związanych z siecią uzbrojenia podziemnego

17.23.12.2

 • Odblokowany atrybut ksztaltUrzadzenia dla obiektu komora i właz, niezależnie od jego geometrii

17.23.12.1

 • Poprawiona cecha „rodzaj linii” po edycji obiektu projektowanego na istniejący (GESUT)
 • Poprawiony eksport do pliku w formacie RTF z okna „Porównanie punktów załamania granic”
 • W przypadku dodania relacji do punktu wysokości (GESUT), kolor punktu zostaje zmieniony  i dostosowany do rodzaju sieci
 • Polecenie GODLO – po wskazaniu punktu zostają wygenerowane wektory zakresu arkusza

17.23.11.1

 • Nowa wersja polecenia WYKPG – punkty załamania granic. Dodano możliwość wyboru punktów dotyczących wyłącznie wskazanych działek. Dołączono również możliwość dodania do tabeli numerów działek, które zostały odszukane wg współrzędnych punktu
 • Zoptymalizowane działanie polecenia MASKAPOPR

17.23.10.5

 • Program dostosowany do środowiska Bricscad V24

17.23.10.3

 • Nowe polecenie WYKZMDZI – wykaz zmian dotyczących działki. Polecenie dostępne również w oknie właściwości działki
 • Dostosowano obroty niektórych obiektów do innych systemów, po zastosowaniu plików w formacie GML
 • Tymczasowo zrezygnowano z atrybutu <tekst> w pliku GML
 • Poprawiony import obiektów typu multipunkt

17.23.10.1

 • Poprawiony kolor rzędnych, stosownie do rodzaju sieci podczas kreślenia komory podziemnej SUPK

17.23.09.1

 • Program dostosowany do środowiska GstarCAD 2024 x64
 • Zmieniona precyzja zapisu współrzędnych podczas eksportu obiektów do pliku w formacie GML – obecnie 8 cyfr znaczących

17.23.08.3

 • Poprawione szerokości polilinii dla obiektów z grupy OT_Inne
 • Poprawiony import i eksport wnętrz poligonów (Interior)

17.23.08.2

 • Poprawiony import punktów roboczych. Ustawienie typu punktu zależnie od kodu
 • Uzupełniona geometria obiektu OTWI o typ punkt

17.23.08.1

 • Nowe polecenie KONOBK – koniec życia obiektu. Przeniesienie na warstwę archiwalną
 • Poprawiony eksport obiektu słupa SUPP (słup kratowy) do pliku w formacie GML
 • Zmieniona zasada kodowania punktu roboczego dla obiektu SUPS (punkt określonej wysokości). W przypadku gdy punkt posiada kod określony, to nie zostaje zmieniony

17.23.07.5

 • Poprawiony zapis klasoużytków do pliku w formacie GML

17.23.07.4

 • W oknie właściwości obiektu, w przypadku gdy edycji poddana jest działka (EGDE) wyświetlana jest suma powierzchni klasoużytków. Jeżeli zaznaczona jest opcja Pełna kontrola atrybutów a suma powierzchni klasoużytków różna jest od powierzchni ewidencyjnej, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat
 • Poprawione filtrowanie obiektów podczas eksportu od pliku w formacie GML
 • Dodany pasek narzędzi Ogrodzenia (OTOO, OTOB, OTOF)

17.23.07.3

 • Nowe formularze do tworzenia karty budynku oraz wykazu zmian dotyczącego budynku
 • Poprawiona edycja punktu granicznego

17.23.07.2

 • Nowe polecenie PLOD – Zamiana podkreśleń na odnośniki w blokach SUPS* (GESUT – punkt określonej wysokości)

17.23.07.1

 • Poprawione wartości atrybutu DTE – polecenia DZIEL i POLACZ
 • W oknie Właściwości obiektu, zakładka Geometria, po wybraniu przycisku Dodaj geometrię, dla obiektów typu poligon, wprowadzono możliwość dodania enklawy w geometrii tzw. wyspy

17.23.06.2

 • Dostosowanie programu do najnowszych schematów aplikacyjnych. Etykieta w pliku w formacie GML posiada atrybut TEKST, którego wartość może różnić się od opisanych schematów w rozporządzeniach. Istnieje możliwość wyboru wartości etykiety obiektu
 • Polecenie EGAD (lub EGADR) dodaje do rysunku adres nieruchomości
 • Program wstawia domyślnie etykietę w przypadku jej błędnej geometrii zapisanej w pliku w formacie GML – import z programu Geo-Info
 • Po zakończeniu importu punktów roboczych z pliku dodano komunikat o ilości wczytanych lub zmodyfikowanych punktów
 • Zmodyfikowane polecenie REDAKCJA – dotyczy etykiet punktów roboczych, pikiet wysokościowych i punktów granicznych

17.23.06.1

 • GESUT – poprawiona etykieta przewodu podziemnego nieczynnego – błąd występował podczas importu z pliku GML
 • Atrybuty działki ewidencyjnej (EGDE) zostały uzupełnione o obligatoryjny atrybut klasoużytek z możliwością jego edycji (również dodanie, usuwanie). Atrybut jest importowany i eksportowany do pliku w formacie GML
 • Zmodyfikowane okno Informacja o obiekcie

17.23.05.3

 • Skorygowana procedura przenoszenia budynku w budowie do archiwum (OTBB)
 • Dostosowane polecenie KARTA (przewodu) do szablonu „KartaRejestruPrzewodu_GK-1.xls”
 • W oknie Punkty załamania granic aktywny jest przycisk Kolizja punktów. Po wybraniu opcji Istniejący / Archiwalny, program wyświetli różnice atrybutów oraz współrzędnych pomiędzy punktami granicznymi. Możliwość drukowania zestawienia oraz eksportu do Excel’a

17.23.04.3

 • Zmodyfikowane okna dialogowe Informacja o obiekcie oraz Właściwości obiektu poprzez obsługę klawiszy ENTER i ESC. Po zamknięciu  okien i naciśnięciu klawisza ENTER lub SPACJA polecenie jest ponawiane
 • Poprawiony wybór zakresu w oknie Punkty załamania granic
 • Zwiększony zakres długości nazwy punktu w oknie Punkty załamania granic
 • Dwuklik na bieżącym rekordzie, w oknie Punkty załamania granic uruchamia edycję punktu. W przypadku gdy jest to obiekt archiwalny będzie to okno informacja o obiekcie – bez możliwości edycji
 • Dodane atrybuty poziom i rodzaj nawierzchni dla obiektów OTKC oraz OTKG (nie występują w Rozporządzeniu BDOT)
 • Poprawiona etykieta obiektu SUPW podczas importu z pliku GML – Gstarcad 32 bitowy
 • Poprawiony eksport obiektu OTDN jako poligon

17.23.04.2

 • Nowe polecenie WKT_ZAKRES –tworzy zamkniętą polilinię (również multilinię) z pliku w formacie WKT
 • Zmiany w wykresie profilu podłużnego teksty, spadki)
 • Zmodyfikowane polecenia PWIE i WSWIE – nie pobierają obiektów archiwalnych do edycji

17.23.04.1

 • Program dostosowany do środowiska GstarCAD 2023 x64

17.23.03.3

 • Poprawiony wybór obiektów do pliku w formacie GML – filtrowanie obiektów

17.23.03.2

 • Poprawione polecenia z usług GUGiK – odpowiednio GEO_DZI, GEO_BUD,  GEO_OBR, GEO_GMI, GEO_POW, GEO_WOJ

17.23.03.1

 • Komora podziemna (SUPK), jak obiekt powierzchniowy, uzupełniona o obiekt przykrywający
 • Dodano 6 nowych poleceń wczytujących działkę, budynek, obręb, gminę, powiat i województwo z usług GUGiK – odpowiednio GEO_DZI, GEO_BUD,  GEO_OBR, GEO_GMI, GEO_POW, GEO_WOJ – obiekty generowane są na odrębnych warstwach

17.23.02.4

 • Uzupełniony eksport wiaty (OTDA) do pliku w formacie GML
 • Poprawione rysowanie sieci o średnicy większej niż 1.5 mm wyrażonej w skali mapy

17.23.02.3

 • Dodany przycisk Nowe obiekty lub modyfikowane. Po określeniu daty modyfikacji, zostanie wypełniona odpowiednia lista warunkowa. Listę tą można następnie zapisać i wykorzystać, również w poleceniu ZESTAWO
 • Uzupełniona prezentacja budynku w budowie (OTBB) po modyfikacji geometrii

17.23.02.2

 • Skorygowany typ geometrii obiektu OTOB oraz OTOF podczas eksportu do pliku w formacie GML (MultiCurve)

17.23.02.1

 • Skorygowany typ geometrii obiektu OTOO podczas eksportu do pliku w formacie GML (MultiCurve)

17.23.01.1

 • Import obiektów w formacie GML został uzupełniony o relacje budynków i działek ewidencyjnych do adresu nieruchomości. W przypadku gdy obiekt nie posiada prezentacji graficznej, nie jest wyświetlany w rysunku. Edycja jego położenia możliwa jest w oknie Wykaz obiektów (polecenie ZESTAWO) oraz Właściwości obiektu, zakładka Relacje (dla obiektu EGBU lub EGDE)
 • W przypadku edycji obiektów EGBU lub EGDE, w zakładce Relacje, w sekcji Adresy dodano przycisk Zmiana współrzędnych adresu. Będzie on widoczny po ustaleniu bieżącego rekordu w tabeli Adresy. Po wskazaniu nowych współrzędnych, punkt adresowy będzie widoczny. Jego prezentacja graficzna będzie zapisana do pliku w formacie GML
 • Import obiektów z pliku w formacie GML dostosowany do obiektów zapisanych przez TurboEwid

17.22.12.1

 • Poprawiony błąd w nagłówku pliku GML
 • Edycja obiektu zabezpieczony przed wprowadzeniem błędnego formatu daty w atrybutach

17.22.11.3

 • Program został dostosowany do środowiska Bricscad V23

17.22.11.2

 • Poprawione polecenie MODSKA, po zmianie geometrii
 • Poprawione polecenia USWIE, WSWIE, PWIE modyfikujące skarpy (OTRU, OTKR)
 • Opracowany podręcznik dla wersji V17
 • Poprawione funkcjonowanie filtrów w oknach z tabelą punktów, obiektów itp.
 • Program dostosowany do środowiska GstarCAD 2022 x64

17.22.09.3

 • Transformacja rysunków pomiędzy układami została uzupełniona o zmianę współrzędnych polilinii kierunkowych oraz początku i końca góry skarpy
 • Uruchomione programy importu i eksportu obiektów do formatu ShapeFile (polecenia: IMPSHP, EKSSHP). Opracowane zostały dwa pliki inicjujące, dostosowane do nowych przepisów;
  • Eksport Mapa_SG V17 Do ShapeFile.ini
  • Import ShapeFile Do Mapa_SG V17.ini

17.22.09.1

 • Nowe wersje importu i eksportu do plików w formacie GML
 • Program dostosowany do prac w środowisku GstarCAD 2022 x64

17.22.08.1

 • Nowe wersje poleceń: GENWSU, GENWSP – wysokości obrócone do odcinków polilinii
 • Dodane polecenie GENSUPS – generowanie rzędnych na przewodach sieci uzbrojenia podziemnego. Możliwe jest przy tym określenie minimalnej odległości pomiędzy wstawianymi rzędnymi
 • Polecenia USWIE, PWIE oraz DZIEL można stosować do obiektów prezentowanych poprze multilinię, np. EGBT, OTKY, OTDN. W tym przypadku należy wskazać multilinię w pobliżu wymaganego wierzchołka

17.22.07.3

 • Skorygowane polecenia kreślące i modyfikujące skarpy
 • Uruchomione i dostosowane polecenie WYKWYS – wykaz rzędnych

17.22.07.2

 • Poprawione wyświetlanie numerów punktów roboczych dla geometrii obiektu
 • Poprawione wyszukiwanie punktów w określonym poligonie – dotyczy środowiska GstarCAD
 • W oknie Eksport obiektów do formatu GML dodano zestaw narzędzi służących do wyboru obiektów selekcjonowanych poprzez wartości atrybutów. Zasada działania analogiczna jest do funkcjonalności w oknie Wybór obiektów. Możliwe jest zapisanie indywidualnej konfiguracji

17.22.07.1

 • Skorygowane polecenie EATR ( edycja wielu obiektów) poprzez dostosowanie atrybutów zawierających datę i czas
 • Wprowadzona możliwość równoczesnego definiowania rzędnych dla niektórych obiektów bazy GESUT

17.22.06.1

 • Polecenia WSWIE, USWIE oraz PWIE zostały dostosowane do edycji obiektów złożonych, takich jak: OTKS, OTZZ, OTRK, SUEO, SUEM, EGBJ i inne

17.22.05.3

 • Aktualne ustawienia źródła danych i numer operatu (dawny KERG), wyświetlane są w lewym, dolnym rogu ekranu graficznego (zmienna systemowa MODEMACRO)
 • Poprawione generowanie punktów wysokościowych podczas importu punktów roboczych
 • Podczas importu obiektów z pliku GML, generowane są obiekty przykrywające do punktów określonej wysokości (GES_Rzedna) na przewodach sieci
 • Dostosowana procedura tworząca kartę studzienki

17.22.05.1

 • Dostosowane polecenia edycji (DZIEL, POLACZ) do sieci napowietrznych
 • Poprawione generowanie skarp z pliku GML

17.22.04.4

 • Uruchomione polecenie PRECWYS
 • Zmiana prezentacji graficznej sieci napowietrznych. Sieci napowietrzne opracowane w poprzednich wersjach V17 zostaną automatycznie dostosowane do nowej prezentacji
 • Wycofane polecenie MANNAP
 • Nowe polecenie PWIE – określenie nowych współrzędnych punktu wstawienia symbolu lub wierzchołka obiektu – z kopią obiektu na warstwie archiwalnej; dotyczy obiektów importowanych z pliku GML
 • Poprawiona modyfikacja skarp i sieci napowietrznych po edycji geometrii; polecenia PWIE, WSWIE, USWIE

17.22.04.3

 • Poprawiony eksport do obiektów do pliku w formacie GML – eksportowane multilinie i multipoligony

17.22.04.2

 • Uruchomione polecenie KOD_RYS
 • Poprawione polecenia GENWSU, GENWSP – nie jest wyświetlane okno właściwości obiektu – atrybuty pobierane z ogólnych wartości
 • Zmodyfikowane polecenie COKNO. Wyodrębniony rysunek można zapisać w dowolnym folderze i dowolną nazwą
 • Poprawiony eksport wybranych obiektów do innego rysunku z okna Wykaz obiektów – polecenie ZESTAWO

17.22.04.1

 • W oknie Właściwości obiektu, zakładka Geometria, dodane przyciski Dodaj geometrię i Usuń geometrię. Przy ich pomocy wprowadzono możliwość łączenia geometrii typu linia lub poligon w multilinię lub multipoligon
 • Dodane okno wyboru geometrii dla obiektów, których geometria reprezentowana może być przez więcej niż jeden typ
 • Program dostosowano do aktualnych schematów aplikacyjnych <!–GUGiK 04.03.2022–>

17.22.03.1

 • Program dostosowany do importu plików w formacie SWDE
 • Program dostosowany do importu i eksportu plików w formacie GML

17.21.12.2

 • Zmiana położenia symbolu OTOB (brama) i OTOF (furtka) – przyjęto „na prawo” do kierunku geometrii

17.21.12.1

 • Dostosowane polecenia do nowej wersji, m.in. KARTA, UZEST, KARTAZ, PODL
 • Edycja obiektów dla których dozwolona jest geometria multilinia lub multipoligon, w oknie Właściwości obiektu, zakładka Geometria,  dodany przycisk Dodaj wierzchołki. Po jego wybraniu dołączyć można dodatkową geometrię

17.21.11.2

 • Poprawiony instalator programu
 • Program został dostosowany do środowiska Bricscad V22

17.21.10.1

  1. Nowa wersja programu, dostosowana do treści:
  • Rozporządzenia MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  • Rozporządzenia MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
  • Rozporządzenia MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Mapa_SG V16 – historia zmian

16.21.06.1

 • W oknie Właściwości obiektu, zakładka Geometria, dodany przycisk Nowa geometria. Po jego wybraniu istnieje możliwość określenia nowej geometrii obiektu, również poprzez pobranie jej z innego obiektu
 • Nowe polecenie POWI, dostępne w menu BD_Użytkowe->Wymiarowanie. Opisuje powierzchnię zamknie tej polilinii

16.21.05.2

 • Zmiana w poleceniach ZMOP i PRZES. W przypadku gdy wybór dotyczy etykiety punktu roboczego, nowe położenie otrzyma również wyświetlony kod punktu

16.21.05.1

 • Okno Punkty załamania granic (polecenie WYPKG) uzupełniono o przycisk Wizualizacja
 • Do okna dialogowego Wyróżnienie obiektów dodano sekcję Zmienić kolor obiektu
 • Dostosowano import Punktów określonej wysokości z GML – po ostatnich zmianach w programie EWMAPA (obiekty Karto)

16.21.04.5

 • Polecenie SKAL uzupełniono o redefinicję punktów roboczych, zapewniając w ten sposób ich prawidłową definicję

16.21.04.2

 • Poprawiony eksport atrybutu „Przedstawiciel” do pliku w formacie GML

16.21.04.1

 • Zmodyfikowano standardowy styl wymiarowania w plikach szablonów DWT
 • W związku z problemem ustawienia koloru warstwy w najnowszym środowisku GstarCAD 2021, dodano pliki szablonu m.in. Mapa_SG V16 – 500 (wsystkie warstwy).dwt – w którym zdefiniowane są wszystkie warstwy
 • Poprawiony wybór punktów roboczych z dowolnej łamanej (poligon)
 • Okno punkty robocze zostało uzupełnione o przełącznik „Automatyczne odświeżanie”. Jeżeli jest włączony, zawartość okna będzie automatycznie odświeżana po użyciu narzędzi CAD, np. zmiana współrzędnych, kasowanie. Do czasu zakończenia testów, zaleca się kontrolę wizualną

16.21.03.4

 • Poprawiona etykieta obiektu EGBC03
 • Poprawione polecenie SUBP02 – komora podziemna

16.21.03.3

 • Poprawione polecenie edycyjne wierzchołków budowli podziemnych posiadających zapisane archiwum
 • Poprawiony eksport obiektu EGBS10 do pliku w formacie GML (polilinia kierunkowa)
 • Aktualizacja bazy TERYT – styczeń 2021

16.21.03.2

 • Dodana opcja Odwróć kolejność wierzchołków skarp (gdy niezgodnie z ruchem wskazówek zegara) w oknie dialogowym Eksport do formatu GML

16.21.03.1

 • Nowe polecenie WSLUK. Wstawia segment łukowy do istniejącej polilinii (obiektu liniowego). Opcjonalnie zmienia dwa segmenty liniowe w łukowe
 • Poprawiony eksport do formatu GML obiektów w budowie
 • Poprawiony eksport obiektów do formatu GML posiadających segmenty łukowe, z zaznaczoną opcją „konwersja segmentów łukowych na odcinki” – wyeliminowane powielone wierzchołki

16.21.02.3

 • Zmodyfikowane polecenia WSWIE, USWIE, POLACZ, DZIEL. Polecenia tworzą kopie obiektów jako archiwalne
 • Zmiana zapisu punktu określonej wysokości, do pliku w formacie GML Obiekt posiada tylko jeden obiekt KARTO

16.21.01.3

 • Zmiana definicji niektórych bloków, kolor „JakBlok”. W prosty sposób można zmieniać kolor symboli. Jest to istotne, aby wyróżnić obiekty archiwalne

16.21.01.2

 • Poprawione polecenie P3D w środowisku GstarCAD

16.20.12.3

 • Program tworzy i eksportuje obiekty archiwalne w przypadku edycji, po imporcie z pliku w formacie GML

16.20.12.2

 • Program został dostosowany do środowiska GstarCAD 2021– wersja 32 bitowa

16.20.11.6

 • Poprawiona funkcja wyszukiwania wartości atrybutów bloków w oknie Punkty robocze
 • Dodana funkcjonalność klawisza SPACJA w oknie Punkty robocze – jako wybór rekordu
 • Zlikwidowany obiekt o kodzie LOD. Odnośnik jest elementem tekstu
 • Dodana opcja Wiele do polecenia LOD – odnośnik. Po jej wybraniu można wskazać bloki z atrybutem – odnośnik zostanie dodany od pierwszego atrybutu do punktu wstawienia bloku

16.20.11.5

 • Program został dostosowany do środowiska Bricscad V21

16.20.11.4

 • GMLWY – Automatyczne uzupełnienie brakującego atrybutu „koniecWersjiObiektu” (DAW – data wycofania wersji) w przypadku obiektów archiwalnych, z wypełnionym atrybutem „koniecZycia” (DTK – koniec życia obiektu)
 • EDYCJAO – W przypadku uzupełnienia atrybutu DTK (koniec życia obiektu) i przeniesienie obiektu na warstwę ARCHIWALNE, automatycznie zostanie uzupełniony atrybut DAW (data wycofania wersji)

16.20.11.3

 • ZESTAWO – Do tabeli obiektów dodane pole Relacje. Nowa tabela – zapisane relacje
 • Nowe obiekty oraz ich eksport do formatu ShapeFile dla PIM i PWiK Czechowice Dziedzice

16.20.11.1

 • ZESTAWO – W tabeli wyświetlone zostają pełne nazwy atrybutów
 • EATR poprawiona edycja pola data o czas

16.20.10.1

 • Nowe polecenie PRYSNAP – przerysowanie sieci napowietrznej
 • Zmiana funkcjonalności w poleceniach WSWIE, USWIE, PPKR – po edycji następuje przerysowanie obiektu oraz zmiana atrybutu „Data modyfikacji wersji obiektu”

16.20.09.4

 • Poprawione działanie polecenia DZIEL, modyfikacja atrybutu DTW (data modyfikacji wersji obiektu)
 • Poprawione polecenie PODL – profil podłużny, wybór polilinii 3D

16.20.09.2

 • Poprawione działanie polecenia SID – nie wybiera obiektów bez identyfikatora

16.20.08.4

 • Program został dostosowany do środowiska AutoCAD 2021
 • Nowe polecenie SID – znajdź obiekt wg identyfikatora (GML – OIL)
 • W oknie Właściwości obiektu dodano zakładkę Historia. Prezentowane są tam aktualne atrybuty obiektu (aktualizowane po wybraniu przycisku Zastosuj). Po wybraniu przycisku Wczytaj z pliku GML, po prawej stronie wyświetlone zostają wartości odczytane z pliku, Wartości różniące się oznaczone zostają czerwoną czcionką
 • Dodano opcję „Wewnętrzny” (wskazanie punktu wewnątrz obszaru zamkniętego) dla poleceń tworzących obiekty powierzchniowe

16.20.08.3

 • Zmiana wyniku w poleceniu ZESTAW. W oknie Zestawienie długości i powierzchni w przypadku gdy obiekt posiada przypisany kolor „JakWarstwa”, pole kolor wyświetla kolor warstwy, również kolory RGB. Dodany przycisk eksport do Excel
 • Dodane wartość z listy wyboru stereotypu <<Voidable>> do atrybutu KOB (klasa wg PKOB) dla budynków. Umożliwiono edycję atrybutu FUZ (rodzaj wg KŚT)
 • Poprawiono wyświetlanie rzędnych po imporcie z pliku w formacie GML

16.20.06.2

 • Nowe polecenie WYKZMIAN – dostępne również w oknach Edycja właściwości obiektu oraz Informacja o obiekcie. Wykaz zmian ewidencyjnych budynku generowany alternatywnie, jako raport na drukarkę (lub format: RTF, PDF, CDS, TXT) albo skoroszyt Excel. Możliwość importu stanu dotychczasowego z pliku w formacie GML

16.20.06.1

 • Nowa wersja polecenie NWAR. Możliwe są dwa przypadki klucza wyboru nowych warstw. Albo poprzez istniejącą warstwę, albo poprzez kod obiektu
 • Import z pliku w formacie GML. Dodana opcja generowania podkreślenia do punktu określonej wysokości (SPPS01) gdy brak odnośnika
 • Nowe polecenie WIZATR. Generuje tekst wielowierszowy pod etykietą punktu załamania granicy, zawierający wartości wybranych atrybutów
 • Poprawiony import podpory (BUIB04_1a) z pliku GML

16.20.05.5

 • Poprawiony opis symbolu SUUS22 dla niezidentyfikowanej

16.20.05.1

 • Poprawione polecenie DZIEL – modyfikacja atrybutów
 • Eksport do GML poprawiony – wartość z listy wyboru stereotypu <<Voidable>> dla atrybutu DataPomiaru

16.20.04.2

 • Zmiana funkcjonalności przycisku drukowania z w tabelach, takich jak okno punkty robocze, wykaz obiektów, wykaz punktów załamania granic itp. Po wybraniu przycisku raportu (drukowania) wyświetlony zostanie podgląd z możliwością: drukowania, zapisu do jako PDF dokument, RTF dokument albo do pliku CSV lub TXT

16.20.04.1

 • Dodano słowo kluczowe Auto do listy wyboru błędu średniego położenia punktu załamania granic (mp) podczas obliczania dopuszczalnej odchyłki powierzchni działki. Wybór słowa kluczowego Auto spowoduje wybranie wartość maksymalnej z atrybutu BPP z odszukanych punktów załamania granic na wierzchołkach działki. Taki wariant znacznie wydłuża czas oczekiwania po wybraniu polecenia WYKDZ

16.20.03.5

 • Opracowane formatki szkicu polowego wczytywane za pomocą polecenia ARKPL
 • Zablokowana możliwość ponownego generowania identyfikatorów obiektów podczas eksportu do formatu GML

16.20.03.3

 • Dodany przełącznik Odległość 3D (skośna) w oknie dialogowym Czołówka – polecenie CZOL. Odległość skośna obliczana jest w przypadku wybrania polilini 3D
 • Poprawione wyświetlanie wyróżnionego obiektu w środowisku GstarCAD

16.20.02.3

 • Program został dostosowany do środowiska GstarCAD 2020 – wersja 32 bitowa
 • Wygląd programu (menu) został uzupełniony o interfejs wstążkowy

16.20.02.1

 • Dodana informacja o dopuszczalnej różnicy pola powierzchni obliczonej a polem powierzchni ujawnionej w ewidencji dla działki ewidencyjnej EGBD03. Informacja wyświetlana jest w oknie „Właściwości obiektu” (EDYCJAO) oraz w oknie „Wykaz działek” (WYKDZ)

16.20.01.2

 • Nowa wersja polecenia TRAH. Zmianę wysokości można wykonać na elementach typu TEXT lub MTEXT

16.20.01.1

 • Poprawione polecenie OPWA – opis warstwicy
 • Nowy przełącznik Zachowaj w oknie dialogowym Edycja punktu roboczego – jego włączenie oznacza zachowanie współrzędnej Z podczas wskazywania nowych współrzędnych
 • Dodany przycisk „Kopiowanie atrybutu” w oknie Punkty załamania granic
 • Dodana opcja Obiekt podczas określania wyboru punktów roboczych jako Poligon

16.19.12.2

 • Poprawione polecenie USOD. W przypadku gdy powstają dwa obiekty, tylko jeden przejmuje identyfikator
 • Korekta importu obiektów z formatu GML dotycząca atrybutu IdMatrialu

16.19.11.6

 • Import obiektów z formatu GML uzupełniony o budynek projektowany bez geometrii (zapisana w atrybucie „georeferencja”)
 • Nowe polecenie PROJNABUD – zamiana geometrii budynku projektowanego

16.19.11.4

 • Nowa wersja okna Wybór obiektów dla poleceń: ZESTAWO, EATR. GENPKR. Umożliwia ono wybór obiektów wg dowolnych atrybutów

16.19.11.3

 • Dodana etykieta do obiektów SUUS29_01 oraz SUUS29_02

16.19.11.1

 • Program został dostosowany do środowiska Bricscad V20
 • Poprawione polecenie EATR – przenoszenie obiektu na warstwę archiwalną
 • Skorygowane położenie etykiet punktu SUPS01 – import z formatu GML

16.19.10.3

 • Nowe polecenie SUPS_RZ – zamiana rzędnej RZG na RZD (lub odwrotnie) w bloku SUPS01
 • Nowe polecenie RZUKR – ukrywanie rzędnej (atrybutu)
 • Nowe polecenie RZWYS – wyświetlenie wszystkich rzędnych w bloku (atrybutów)

16.19.10.2

 • Program został dostosowany do środowiska AutoCAD 2020 – 64 bit
 • Polecenie BIEZ – dodany symbol kąta prostego
 • Uzupełniony eksport do formatu GML o obiekt EGBI17
 • Dodana opcja automatycznego ustawienia bieżącej daty modyfikacji w oknie Właściwości obiektu – po edycji dowolnego atrybutu

16.19.08.1

 • Dodana opcja Konwersja segmentów łukowych na odcinki w oknie dialogowym Eksport do formatu GML

16.19.07.6

 • Poprawiono obsługę scroll myszki w oknie Właściwości obiektu
 • Dodano przycisk Przerwij w oknie Redakcja atrybutów bloku
 • Polecenie WWYKAZ – dodano konwersję kodów do Powiatowej Bazy GESUT

16.19.07.4

 • Poprawiona wysokość tekstu dla obiektu MZSK01
 • Zmodyfikowany import obiektów z formatu GML, m.in. SUUS21

16.19.06.3

 • Uzupełniona relacja obiektu EGB_BlokBudynku z EGB_Budynek
 • Dodana metoda kreślenia budowli ziemnych, jako dowolna łamana zamknięta
 • Nowe polecenie MODSKA – umożliwia edycję wypełnienia skarp

16.19.05.4

 • Nowe polecenie GKGEN. Generowanie punktów roboczych na wskazanej polilinii lub polilinii 3D. Punkty mogą być wstawiane są  w zadanej odległości skośnej

16.19.05.2

 • Zmiana sposobie działania polecenia DZIEL. Program zaproponuje utworzenie kopii obiektu na warstwie ARCHIWALNA z wypełnieniem atrybutu koniecZycia
 • Dodano relacje punktu naturalnej powierzchni terenu RTPW01 z obiektami BDOT

16.19.05.1

 • W oknie Właściwości obiektu dodano zakładkę RELACJE. Obecnie, oprócz geometrii oraz atrybutów opisowych, wyświetlane zostają zależności (relacje) pomiędzy niektórymi obiektami. Relacje można dodawać oraz usuwać
 • Poprawione generowanie karty studzienki, komory, włazu

16.19.04.3

 • W oknie Właściwości obiektu uzupełniono niektóre pola edycyjne o listy wyboru wartości stereotypu <<Voidable>>
 • Skorygowany import i eksport obiektów do formatu GML

16.19.03.8

 • Nowa wersja polecenia DZIEL – dzielenie obiektów. W przypadku gdy dzielony obiekt posiada określony identyfikator GML, program zaproponuje przypisanie tego identyfikatora do jednego, wybranego (podzielonego)  obiektu
 • Wprowadzono do rysunku warstwę o nazwie ARCHIWALNA. W przypadku gdy w oknie Właściwości obiektu zostanie określony atrybutu „Koniec życia obiektu”, program zaproponuje przeniesienie obiektu na tą warstwę. W przypadku skasowania tego atrybutu, program zaproponuje przeniesienie obiektu z warstwy ARCHIWALNA na warstwy właściwe
 • Wprowadzono nowy przełącznik Generować obiektu archiwalne w opcjach importu obiektów z formatu GM

16.19.03.3

 • Nowa wersja okna dialogowego Właściwości obiektów
 • Korekty importu i eksportu obiektów w z plików formacie GML

16.19.03.1

 • Wprowadzono nowy przełącznik w oknie „Punkty robocze” zmieniający algorytm sortowania na nowy albo dotychczasowy
 • Nowa wersja polecenie GENPKR. Wprowadzono m.in. możliwość generowania dodatkowych punktów na segmentach łukowych
 • Skorygowany problem występujący w poleceniu KONTROLA

16.19.02.1

 • Zmiana algorytmu sortowania punktów roboczych
 • Automatyczna standaryzacja rysunku utworzonego w innych programach

16.19.01.3

 • Program został dostosowany do środowiska AutoCAD 2019 – 64 bit

16.19.01.2

 • Nowa wersja polecenia WYKWYS

16.19.01.1

 • Dołączono do programu instalacyjnego pliki zgodne z GstarCAD 2015 i 2016, utrzymując w ten sposób wsparcie dla tych środowisk
 • Opracowano inną metodę wprowadzani stylów tekstu, pracującą poprawnie również w środowisku Bricscad
 • Dostosowano polecenie WYKWYS do wymagań PODGiK w Bielsku-Białej (eksport do pliku tekstowego, punkty RTPW01, RTPW02, SUSP01)

16.18.12.4

 • Dodano relacje punktu adresowego do budynku lub działki ewidencyjnej

16.18.12.3

 • Dostosowano Bricscad w wersji 64 bitowej do nowej wersji wypełniania wzorem kreskowania
 • Dostosowano polecenie P3D do Bricscad w wersji 64 bitowej
 • Dodano dodatkowe opcje wyboru punktów w okno Punkty załamania granic, polecenie WYKPG

16.18.12.2

 • Dodano relacje obiektu trawle związanego z budynkiem do budynku (EGiB)
 • Dodano relacje włazu do komory (GESUT)
 • Eksport GML – skarpy; poprawiony powielony wierzchołek (BDOT)

16.18.11.3

 • Program został dostosowany do środowiska Bricscad V19

16.18.11.1

 • W oknie atrybuty punktu roboczego dodano pola Data utworzenia oraz Data modyfikacji
 • Poprawiona prezentacja punktu określonej wysokości – SUPS01
 • Nowa wersja dla obiektów wypełnianych  wzorem kreskowania

16.18.10.1

 • Program został dostosowany do środowiska GstarCAD 2018 – wersja 32 bitowa

16.18.09.2

 • Nowa wersja polecenia WSPOL (Wymiarowanie. -> współrzędne). Dodano okno dialogowe z opcjami

16.18.09.1

 • Skorygowano położenie etykiet bloków podczas importu obiektów z formatu GML
 • Dodano opcję generowania odwróconych skarp (zgodnych z systemem TurboEwid)
 • W oknie dialogowym Zestawienie obiektów, wyświetlanym po wywołaniu polecenia ZESTAWO, po wybraniu przycisku Przekształć dodano możliwość przekształcenia obiektów nierozpoznanych podczas importu z pliku GML
 •  

16.18.08.7

 • Poprawione skalowanie rysunku; zostają nadane odpowiednie grubości linii
 • Zunifikowany wybór kodu obiektu w różnych oknach dialogowych

16.18.08.5

 • Kolor etykiety (rzędna wysokości) punktów wysokościowych RTPW01 i RTPW02 może być definiowany przez Użytkownika. Polecenia RTPW01 i RTPW02 w opcjach oraz po wywołaniu polecenia GENWSP i GENWSU w oknie dialogowym

16.18.08.4

 • Dodany przycisk Styl punktu w oknie dialogowym PARPKR

16.18.08.2

 • Okno Punkty załamania granic (WYKPG) dodano przycisk Edycja. Edycja wywoływana jest również po podwójnym naciśnięciu przycisku myszy
 • W oknie Atrybuty obiektu zmieniono pola edycyjne dotyczące daty i czasu
 • Poprawione polecenia SUWNICA i SRX

16.18.08.1

 • Nowa wersja polecenia PARPKR. Możliwość tworzenia własnych typów punktów roboczych
 • Polecenia SP, i IDP odczytują opis (komentarz) typu punktu roboczego.
 • Poprawiony obiekt KTPL01 – usunięto atrybut Poziom
 • Poprawiony atrybut DTM – dziedzina Date
 • Poprawiony atrybut ZRD dla obiektów SUBP oraz obiektów K-1
 • Eksport działek ewidencyjnych (EGBD03) do formatu GML uzupełniono o relacje do punktów załamania granic.

16.18.06.4

 • Dziennik niwelacji technicznej – dodane odczyty pośrednie
 • Etykiety obiektów reprezentowane są poprzez tekst wielowierszowy
 • Szablony rysunków ni posiadają zdefiniowanych jednostek do skalowania wstawianych zawartości – dotychczas zdefiniowane jako milimetry

16.18.06.2

 • Nowe polecenie APROKSY – dostępne również w pasku podstawowym. W oparciu o wybrane punkty robocze przybliża, metodą najmniejszych kwadratów, linię lub okrąg

16.18.05.3

 • Uzupełniono import obiektów z plików GML o format stosowany przez program GEO-INFO
 • Opracowany nowy Arkusz ewidencyjny budynku

16.18.05.2

 • W oknie Właściwości obiektu uzupełniono niektóre pola edycyjne o listy wyboru wartości stereotypu <<Voidable>>

16.18.05.1

 • Nowe polecenie Niwelacja – oblicza lub tworzy na podstawie wybranych punktów dziennik niwelacji technicznej

16.18.04.1

 • W oknie Punky robocze dodano dwa nowe przyciski, jako przełączniki. Wybór układu współrzędnych oraz Odszukać bloki i odczytać wartości atrybutów
 • Pasek podstawowy – dodano przycisk Wektory. Wstawia do rysunku symbole wektorów pomiędzy punktem projektowanym a pomierzonym. W szczególności mogą to być dwie dowolne polilinie, posiadające taką samą liczbę wierzchołków

16.18.03.1

 • Pasek podstawowy – dodano przyciski: Punkty załamania granic, Korekta obiektów przykrywających oraz przycisku uruchamiające programy: GEOLISP, KaliBronek, Wms2cad
 • Import punktów roboczych – możliwy wybór koloru etykiety punktu roboczego
 • Polecenie STANDARD wykonuje redefinicję bloków
 • Dodano dwie konfiguracje w oknie Wykaz punktów roboczych wg kodów – polecenie WWYKAZ
 • Poprawione polecenie OBRA
 • Zweryfikowane domyślne położenie pasków narzędzi
 • Dodane specjalne obiekty zgodne z warunkami PSG Zabrze
 • Nowe polecenie EKSSHPPSG – generuje pliki w formacie ShapeFile dostosowane do warunków PSG Zabrze

Komentowanie jest wyłączone.