Informujemy, że dostępna jest najnowsza wersja programu Mapa_SG V17

Mapa_SG V17 to program dostosowany do treści:

 • Rozporządzenia MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 • Rozporządzenia MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
 • Rozporządzenia MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

1 kwietnia 2022 roku obchodzimy urodziny; 30-lecie założenia firmy

Już jest dostępna wersja obsługująca pliki w formacie GML

Prosimy o zgłaszanie uwag do programu na adres: sp@mapa-sg.pl

Zapraszamy do działu pobierania!

Wyrażamy nadzieję, że poniższa prezentacja działania i funkcjonalności programu będzie dla Państwa bardzo cenna, a tym samym pozwoli Państwu zapoznać się z możliwościami programu Mapa_SG

Opis programu Mapa_SG

Pierwsza wersja programu opracowana zo­stała pod koniec 1991 roku, dostarczała narzędzi do opracowania i aktualizacji mapy ewidencji gruntów i budynków według wytycznych Dyrektora Wydziału Geodezji Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Następne wersje wzbogacono o pełną symbolikę znaków umownych, elementy uzbrojenia podziemnego i o rzeźbę terenu. Wersja 12 programu umożliwia opracowanie i aktualizację map zgodnych  Instrukcja K-1.

Mapa_SG  pozwala również na opracowanie obiektów zgodnych z Instrukcją K-1 a także Instrukcji Kolejowej GK-1

Mapa_SG jest programem pracującym w środowisku systemu Au­toCAD od wersji 2011 do 2021 albo Bricscad V13-V23 oraz GstarCAD 2017-2023 (do wersji 2021 wyłącznie 32 bitowy). Sposób ten gwarantuje:

 • niezawodność w działaniu i bezpie­czeństwo danych,
 • dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb (możliwość oprogra­mowania),
 • obsługę urządzeń peryferyjnych, również tych najnowocześniejszych,
 • wymianę danych z innymi syste­mami,
 • przejecie danych przez nowe techno­logicznie systemy

Podstawowym założeniem programów Mapa_SG, będących elementami procesu technologicznego MAPY NUMERYCZNEJ, jest kompletne punktowe opracowanie wszelkich danych pomiarowych (z dzienników, szkiców, rejestratorów polowych) w tzw. trybie wsadowym, przy możliwie minimalnej ingerencji operatora. Sposób pracy programu Mapa_SG jest identyczny do zasady działania systemu AutoCAD. Praca prowadzona jest w trybie konwersacyjnym, a polecenia wydawać można przez wybór z menu górnego lub bocznego albo wpisując jego nazwę z klawiatury. Funkcje programu Mapa_SG tworzone elementy graficzne składają w obiekty w segregacji tematycznej wraz z kodami i atrybutami. Odpowiednie kody i atrybuty przydzielane są obiektom automatycznie, podczas ich tworzenia. Możliwe jest przy tym generowanie wykazów punktów lub obiektów według atrybutów opisowych. Konwersacja z programem w znacznym stopniu odbywa się poprzez opracowane okna dialogowe.

Opracowanych jest ponad 400 poleceń istotnie ułatwiających redakcję mapy takich jak:

 • kartowanie punktów sytuacyjnych metodą ortogonalną i biegunową
 • kartowanie punktów w sposób wsadowy z plików tekstowych, a także z plików w formacie Geo89, CGeo czy Winkalk
 • przenumerowanie punktów
 • tworzenie usystematyzowanych wykazów punktów roboczych, punktów granicznych, punktów osnowy, działek
 • kreślenie działek oraz ich opisywanie z dodatkowymi atrybutami
 • kreślenie konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych
 • kreślenie budynków oraz ich opisywanie- kreślenie obiektów towarzyszących budynkom (schody, tarasy itp.)
 • automatyczne kreślenie skarp
 • kreślenie sieci uzbrojenia terenu oraz jej opisywanie
 • opisywanie punktów wysokościowych
 • kreślenie warstwic
 • wymiarowanie rysunku
 • wyszukiwanie działek oraz ich topologia
 • sterowanie widocznością warstw, skalowanie rysunku, itp.
 • wbudowane układy współrzędnych „1965”, „2000” oraz układy lokalne „Kraków”, „Szczecin” i „Warszawa” m.in. umożliwiają generowanie arkuszy przez wskazanie dowolnego punktu na ekranie lub określenie jego godła
 • generowanie dowolnych wyrysów
 • opracowanie profili podłużnych i poprzecznych
 • wyszukiwanie obiektów poprzez wartość atrybutu
 • transformacja rysunku pomiędzy układami

Dodatkowe moduły:

 • Menedżer obrazów rastrowych
 • Instrukcja D-II
 • Instrukcja GK-1
 • Polecenia uzupełniające
 • Dzięki uprzejmości Pana dra Mariana Poniewiera, możliwa jest bezpłatna instalacja programu GEOLISP, tworzącego m.in. warstwice

Większość opracowanych poleceń posiada opcje w działaniu, w wielu przypadkach proponowane są, wynikające z obliczeń, podpowiedzi. Funkcje zgrupowane są w menu tematycznie do treści opracowywanej mapy. W różnych grupach ułożone są funkcje do rysowania, poprawiania i usuwania obiektów.

Tworzone obiekty są połączone w grupy i posiadają atrybuty opisowe, zgodnie z Rozporządzeniem, tak w treści obligatoryjnej, jak i fakultatywnej.

Dla użytkowników znających system AutoCAD istotne jest to, że wszystkie polecenia systemu pozostają do ich dyspozycji. Istnieje możliwość dołączenia dowolnych, zdefiniowanych przez użytkownika. Obiekty rysować można opcjonalnie przez wskazanie punktu, wskazanie numeru punktu lub wpisanie numeru punktu z klawiatury. W odróżnieniu od innych programów o podobnym przeznaczeniu program Mapa_SG umożliwia opracowanie, przeskalowanie i wykreślenie mapy w dowolnej skali, przy czym zachowana zostaje zgodność co do wielkości symboli i opisów z wyżej wymienioną Instrukcją. Oznacza to, że wielkość symboli, tekstów i ich położenie mogą być przeskalowywane tak, aby rysunek kreślony na ploterze lub drukarce miał zawsze pod tym względem jednakowy wygląd.

W rysunku prototypowym zdefiniowanych jest siedem typów punktów roboczych, każdy z nich na innych warstwach. Są to punkty budynku, graniczne, klasyfikacyjne, osnowy, uliczne, uzbrojenia i inne. O typie punktu decyduje jego kod zawarty w pliku tekstowym lub utworzony element mapy numerycznej. Przynależność do różnych warstw umożliwia w łatwy i szybki sposób „ukrywanie” punktów okresowo niepotrzebnych. Ma to szczególne znaczenie przy dużym zagęszczeniu punktów, kiedy to jego identyfikacja przy użyciu urządzenia wskazującego jest praktycznie niemożliwa. Punktom, po połączeniu obiektu, dołączany zostaje automatycznie kod zgodny z Rozporządzeniem. Tworzone obiekty są połączone w grupy i posiadają atrybuty opisowe, zgodnie z Rozporządzeniem, tak w treści obligatoryjnej jak i fakultatywnej.

Program Mapa_SG jest nadal rozwijany i aktualizowany, przede wszystkim w zakresie współpracy z innymi dostępnymi systemami na naszym rynku. Tak, więc: import i eksport do formatu GML, import i eksport do formatu SWDE, import i eksport do formatu ShapeFile. Poniżej prezentujemy grupę poleceń obsługujących obiekty oraz symbole INSTRUKCJI O WYKONYWANIU I ORGANIZACJI POMIARÓW W GEODEZJI KOLEJOWEJ – GK-1

Komentowanie jest wyłączone.